Search the Croatian web sites directory

Business & Economy

Visits: 579

Added: 17.12.2012.

Popularity: 0.28

http://www.projekt-m.hr

Description

Tvrtka Projekt mensio d.o.o. rel­a­tivno mlade dobi, ali bogatog iskustva i velike energije svo­jih zaposlenika na polju pro­jek­ti­ranja, nad­zora, arhitek­ton­skog sav­je­to­vanja, legal­izacija grad­nje, etaži­ranja te bro­jnih drugih aktivnosti vezanih za osmišl­ja­vanje i grad­nju novih ili pak legal­izaciju pos­to­jećih objekata.

Location