Gospodarstvo i poslovanje

Hrvatska narodna banka

Banka je financijska institucija koja je od Hrvatske narodne banke (HNB) dobila odobrenje za rad i koja je osnovana kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Banka pruža bankovne usluge temeljem odobrenja HNB-a. Osim bankovnih usluga, može pružati i ostale financijske usluge ako od HNB dobije odobrenje za pružanje tih usluga.

Najmanji iznos temeljnog kapitala potreban za osnivanje banke iznosi 40 milijuna kuna. Dionice banke moraju glasiti na ime, biti u cijelosti uplaćene u novcu prije upisa osnivanja ili upisa povećanja temeljnog kapitala, a izdaju se u dematerijaliziranom obliku. Za izravno i neizravno stjecanje dionica banke (od strane iste osobe) koje daje udjel u kapitalu ili glasačkim pravima potrebna je prethodna suglasnost HNB-a ako se stječe 10 ili više posto (kvalificirani udjel), 20 ili više posto, 33 ili više posto, 50 ili više posto i 75 ili više posto dionica.

Minimalna stopa adekvatnosti kapitala mora biti 10%, s tim da HNB može odrediti i veću minimalmu stopu od ove ako utvrdi da banka rizično posluje.

Svoje poslovanje banka mora temeljiti na načelima likvidnosti i solventnosti.

Zakonom o bankama usvojene su i neke odredbe koje će se primjenjivati od dana punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Strana banka može pružati bankovne usluge i ostale financijske usluge na području RH samo preko podružnice osnovane uz odobrenje HNB-a. Podružnica nema svojstvo pravne osobe, a u prometu s trećim osobama može obavljati poslove na području RH sukladno ovlaštenjima i uz odgovornost banke osnivača za sve obveze koje nastanu u RH u svezi s radom podružnice. HNB može kao uvjet za izdavanje odobrenja zahtijevati da strana banka položi na području RH određeni novčani iznos ili pruži drugo odgovarajuće osiguranje kao jamstvo za namiru obveza koje proizlaze iz poslova zaključenih u RH.

Strana banka može otvoriti svoje predstavništvo uz prethodno odobrenje HNB-a. Predstavništvo nema svojstvo pravne osobe. Predstavništvo strane banke ne smije pružati bankovne ni ostale financijske usluge u RH već može samo obavljati poslove istraživanja tržišta i predstavljanja banke koja ga je osnovala.

Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska narodna banka
Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske. U obavljanju svojih poslova samostalna je, neovisna i odgovorna Hrvatskom saboru. Hrvatska narodna banka ima svojstvo pravne osobe, ali se ne upisuje u sudski registar. Sjedište Hrvatske narodne banke je u Zagrebu. Hrvatska narodna banka ima statut, koji potvrđuje Hrvatski sabor. Pečat Hrvatske narodne banke sadržava prikaz grba Republike Hrvatske i ime Hrvatske narodne banke. Hrvatsku narodnu banku zastupa guverner Hrvatske narodne banke. Hrvatska narodna banka je u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske, koja jamči za obveze HNB-a.