Gradovi i županije

Sisačko-moslavačka županija je dio administrativno - teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske sa sjedištem u Sisku.

Središnju Hrvatsku, kojoj pripada i prostor Sisačko - moslavačke županije određuje najveća gustoća industrijske izgrađenosti, zaposlenosti i proizvodnje, čiju osnovu čini industrijalizirani trokut Zagreb - Karlovac - Sisak na koji se nadovezuje nekoliko manjih industrijskih sustava i pojedinih industrijskih središta.

Sisačko-moslavačka županija ima površinu od 4.463 km2, te je po površini među najvećim županijama u Republici Hrvatskoj i zauzima cca 7,9 % kopnenog teritorija Republike Hrvatske.

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine na prostoru županije živi 183.730 stanovnika. Gustoća naseljenosti je prema podacima za 2001. godinu u županiji 42 stanovnika/km2. Sisačko-moslavačka županija graniči s pet županija, a na jugu graniči sa susjednom državom Bosnom i Hercegovinom.

Prema današnjem teritorijalnom ustroju na području Županije je 19 jedinica lokalne samouprave: 6 gradova i 13 općina.

Sisačko-moslavačka županija